ALAPINFORMÁCIÓK A FOLYÓIRATRÓL

A Tanulmányokat az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék tudományos folyóirataként és évkönyveként 1969-ben alapították. Azóta folyamatosan megjelenik. Egykori szerkesztői Bori Imre, Thomka Beáta, Gerold László, Láncz Irén, Rajsli Ilona voltak.

A folyóirat 2013-ig évente egyszer, azóta évente kétszer jelenik meg. A Tanulmányok (a Hungarológiai Közlemények mellett) a legrégibb és legrangosabb vajdasági magyar tudományos folyóiratok sorába tartozik. A tudományos folyóiratok hazai listáján M52-es besorolást kapott. http://mpn.gov.rs/images/content/Razvoj_NK/kategorizacija_casopisa/kategorizacija_casopisa_2013.pdf)

A lap konceciója elsősorban regionális tárgyú, magyar és idegennyelvű tanulmányok közlését látja elő. A dolgozatok a magyar és összehasonlító nyelvészet, a magyar irodalom (különös tekintettel a szerbiai magyar irodalomra), a magyar művelődéstörténet, néprajz, magyar és szerb kapcsolattörténet tárgyköréhez tartoznak. A folyóirat ezen kívül támogatja az intediszcipináris megközelítésmódot és helyet ad a módszertani kutatásoknak is (a nyelvtanítás, az irodalom és a művelődéstörténet módszertanának, a tudomány munka módszertanának).

A lap a külöböző tudományágak legfrissebb eredményeinek ad teret. Szerepet vállal a nyelv, az irodalom és a kultúra különböző területei közötti kapcsolatok és összehasonlító technikák fejlesztésében.

Sajátos jegyét képezi megőrzött évkönyv jellege. A lap szerkesztői, valamint a Magyar Tanszék tanárai és munkatársai minden évben rögzítik a tanszék életének legfontosabb eseményeit (a lap közli az ünnepségek szövegeit és forrásait, a tanszék tanárainak bibliográfiáját, részvételüket a hazai és külföldi tanácskozásokon)

A lap A tudományos folyóiratok szerkesztőségéről hozott határozat minden előírásának eleget tesz. Nemzetközi szerkesztőbizottságának szegedi, maribori, kolozsvári, nyitrai, eszéki egyetemek neves tanárai a tagjai.

A Tanulmányok recenzált folyóirat. A dolgozatok közlésének feltétele két pozitív, névtelen recenzió. Évente körülbelül 30 recenziót íratunk.

A lap szerzői közé tartoznak a Magyar Nyelv és Irodalom Szak tanárain és munkatársain kívül más hazai tudományos intézmények dolgozói is (az Újvidéki bölcsészettudományi Kar ,  Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Egyetem tanárai), és magyarországi, romániai, szlovákiai, szlovéniai, horvátországi kutatók is.