CSEKES BÉLA, AZ AMERIKÁBÓL HAZATÉRT FELVIDÉKI LELKÉSZ

  • Attila PETHEŐ
Kulcsszavak: Csekes Béla, életrajz, lelkész, Református Világszemle, Jugoszláv Királyság

Absztrakt

Csekes Béla teremtő falusi lelkészként ápolt kiváló külföldi kapcsolatokat a sérelmeket szenvedő lelkésztársai érdekében. Több nyelven beszélt. Járt Amerikában, Kanadában, szolgált

Óbecsén, Magyarországon, majd hazatért szűkebb pátriájába. Dolgozatomban az életéről eddig feltáratlan újdonságokkal szolgálok. A célom, hogy a köztudatba beépítsem életművét, ismertté tegyem a Református Világszemle című, általa kiadott folyóiratot, hiszen ebből kiváló képet kaphatunk nem csupán a tengerentúli, de a felvidékin túl az erdélyi és a délvidéki református egyház 1930-as évekbeli helyzetéről is. A Jugoszláv Királyságban élő reformátusok helyzetéről megsüvegelendő bőséggel számol be a Református Világszemle. A lelkész életéről a szapi és a dunaradványi református egyházközségek irattáraiban, a Református Világszemle lapszámaiban, a prágai Českobratská cirkev evanjelická (Cseh Testvérek Egyháza) levéltárában, a Komáromban található Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Irodája mellett működő Központi Levéltárban és a pápai Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárában kutattam.

Információk a szerzőről

Attila PETHEŐ

Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar
Történeti Tudományok Tanszéke
Komárom, Szlovákia

Hivatkozások

A dunaradványi református egyház 1915. január 2-i presbiteri gyűlésének jegyzőkönyve

A dunaradványi református egyház 1915. május 30-i presbiteri gyűlésének jegyzőkönyve

A dunaradványi református egyház 1918. december 8-i presbiteri gyűlésének jegyzőkönyve

A szap-csiliznyáradi református egyház 1927. május 20-i presbiteri gyűlésének jegyzőkönyve

A Dunamelléki Református Egyházkerület 1912. november 2-ik és következő napjain Budapesten tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve, Budapest, 1912. 274.

A Dunamelléki Református Egyházkerület 1913. október hó 18-ik és következő napjain

Budapesten tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve, Budapest, 1913. 327.

A Dunamelléki Református Egyházkerület 1914. évi április hó 28-ik napján Budapesten

tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve, Budapest, 1914. 21.

Csekes Béla: Jegyzőkönyv a Komáromi Református Egyházmegye Révkomáromban 1933.

évi május 4-én tartott rendkívüli és 1933. évi szeptember 17-én tartott rendes

közgyűléséről. 1933. 15.

Gyalókay László: Jegyzőkönyv Komáromi Református Egyházmegye Révkomáromban 1915.

évi július hó 28. napján tartott rendes évi közgyűléséről. 1915. 8.

Gyalókay László: Jegyzőkönyv Komáromi Református Egyházmegye Révkomáromban 1915.

évi július hó 28. napján tartott rendes évi közgyűléséről. 1915. 4.

Soós Károly: Jegyzőkönyv a Komáromi Református Egyházmegye Révkomáromban 1926.

augusztus 17. napján tartott rendes közgyűléséről. 1926. 69.

Soós Károly: Jegyzőkönyv a Komáromi Református Egyházmegye Révkomáromban 1927.

évi augusztus hó 23. napján tartott rendes közgyűléséről. 1927. 38.

Soós Károly: Jegyzőkönyv a Komáromi Református Egyházmegye 1928. évi április hó 17-én

és 1928. augusztus hó 21-én tartott gyűléseiről. 1928. 116.

DREL Fond: I.2., 40. doboz, 1937. VII. 15-i levél a konventi elnöknek

DREL Fond: I.2., 15. doboz, 39/1928. sz. levél a konventi elnöknek

DREL Fond: I.2., 25. doboz, 60/1931. sz. levél a püspöknek

ÚA CCE v Praze, AF SR CCE, Dodatky (nepracovany materiál) karton c. 1., Korespondence

s reformovanou cirkví na Slovensku 1919-1939. Csekes levele Součeknek. Dunaradvány, 1925. IV. 2.

ÚA CCE v Praze, AF SR CCE, Dodatky (nepracovany materiál) karton c. 1., Korespondence

s reformovanou cirkví na Slovensku 1919-1939. Osud maďarských ref. cirkví ve státech malé dohody

ÚA CCE v Praze, AF SR CCE, Dodatky (nepracovany materiál) karton c. 1., Korespondence

s reformovanou cirkví na Slovensku 1919-1939. Kořista levele Valešnek. Pozsony, 1927. XI. 30.

ÚA ČCE v Praze, AF SR ČCE, Dodatky (nepracovaný materiál), karton č. 1, Korespondence

s reformovanou církví na Slovensku 1919-1939. Korista levele Pozsonyból Valesnek.

1927. november 30.

ÚA ČCE v Praze, AF SR ČCE, Dodatky (nepracovaný materiál), karton č. 1, Korespondence

s reformovanou církví na Slovensku 1919-1939. Csekes 1931. VII. 14-én kelt angol

nyelvű levele

ÚA ČCE v Praze, AF SR ČCE, Dodatky (nepracovaný materiál), karton č. 1, Korespondence

s reformovanou církví na Slovensku 1919-1939. Doverné, zpráva Dr. Součka

Český bratr, časopis Českobratrské církve evangelické, 1927., ročník 4., Číslo 10., 194.

Dunántúli Protestáns Lap, 1927. XI. 27., XXXVIII. évf. 48. sz., 208.

Dunántúli Protestáns Lap, 1932. IX. 18., XLIII. évf. 38. sz., 150.

Dunántúli Protestáns Lap, 1931. XI. 8., XLII. évf. 45. sz., 214.

Kanadai Magyar Hírlap, 2018. V. 31.

Prágai Magyar Hirlap, 1926. IX. 1., V. évf. 198. (1236.) sz., 6.

Prágai Magyar Hirlap, 1928. VIII. 29., VII. évf. 196. (1823.) sz., 4.

Prágai Magyar Hirlap, 1937. VII. 8., XVI. évf. 152. (4298.) sz., 3.

Református Világszemle, 1931. november, I. évf. 1. sz., 32.

Református Világszemle, 1931. november, I. évf. 1. sz., 35.

Református Világszemle, 1931. november, I. évf. 1. sz., 42.

Református Világszemle, 1932. február, I. évf. 2. sz., 80.

Református Világszemle, 1932. május, I. évf. 3. sz., 120.

Református Világszemle, 1932. május, I. évf. 3. sz., 143.

Református Világszemle, 1933. február, II. évf. 2. sz., 65.

Református Világszemle, 1933. február, II. évf. 2. sz., 69.

Református Világszemle, 1933. február, II. évf. 2. sz., 85.

Református Világszemle, 1933. május, II. évf. 3. sz., 120.

Református Világszemle, 1934. május, III. évf. 3. sz., 105.

Református Világszemle, 1934. május, III. évf. 3. sz., 135.

Református Világszemle, 1934. augusztus, III. évf. 4. sz., 175.

Református Világszemle, 1935. február, IV. évf. 2. sz., 80.

Református Világszemle, 1935. augusztus, IV. évf. 4. sz., 157.

Református Világszemle, 1936. augusztus, V. évf. 4. sz., 176.

Református Világszemle, 1937. február, VI. évf. 2. sz., 75.Szekunder forrásokSekundarni izvori

Secondary SourcesAuburn Theological Seminary Catalogue 1916-17, New York, Auburn Seminary Record, 391.

Takaró Géza – Komjáthy Ernő – Böszörményi M. István. 1929. Emlékkönyv az Amerikai

Magyar Református Egyházmegye 25 éves évfordulójára. 23. Kiadja: Az Egyesült Államokbeli Református Egyház Keleti Magyar Egyházmegyéje.

Takaró Géza – Komjáthy Ernő – Böszörményi M. István. 1929. Emlékkönyv az Amerikai

Magyar Református Egyházmegye 25 éves évfordulójára. 117. Kiadja: Az Egyesült Államokbeli Református Egyház Keleti Magyar Egyházmegyéje.

Takaró Géza – Komjáthy Ernő – Böszörményi M. István. 1929. Emlékkönyv az Amerikai

Magyar Református Egyházmegye 25 éves évfordulójára. 27. Kiadja: Az Egyesült Államokbeli Református Egyház Keleti Magyar Egyházmegyéje.

Tömösközi Ferenc. 2018. A Szlovenszkói Dunáninneni Református Egyházkerület és

a Szlovenszkói Református Egyetemes Egyház Konventjének Pápán őrzött iratainak

válogatott jegyzéke 1920–1938 között. 1. kötet (1–5. doboz, 1920–1923/2.) Komárno:

Univerzita J. Selyeho. https://www.academia.edu/37564051/A_Szlovenszk%C3%B3i_Dun%C3%A1ninneni_Reform%C3%A1tus_Egyh%C3%A1zker%C3%BClet_%C3%A9s_a_Szlovenszk%C3%B3i_Reform%C3%A1tus_Egyetemes_Egyh%C3%A1z_Konventj%C3%A9nek_P%C3%A1p%C3%A1n_%C5%91rz%C3%B6tt_iratainak_v%C3%A1logatott_jegyz%C3%A9ke_1920_1938_k%C3%B6z%C3%B6tt_1_k%C3%B6tet_1_5_doboz (2022. febr. 2.)

Tömösközi Ferenc. 2020. A Szlovenszkói Dunáninneni Református Egyházkerület peregrinus lelkészei. In Teológiai Fórum 14 (2): 134–135.
Megjelent
18. 01. 2023.
Folyóirat szám
Rovat
Papers