EGY ELVETÉLT KÍSÉRLET

A Jugoszláviai Magyar Nemzeti Bizottmány szervezésének kudarca az emigrációban (1952–1955)

  • Zoltán DÉVAVÁRI
Kulcsszavak: emigráció, Jugoszláviai Magyar Nemzeti Bizottmány, Nagy Iván, Falcione Árpád, Homonnay Elemér, Lengyel Feren

Absztrakt

Évtizedekig semmit sem lehetett tudni a délvidéki magyarság azon politikai képviselőinek a sorsáról, akik az 1944. őszi összeomlás után elhagyták az akkori Magyarország területét, s túlélték a második jugoszláv állam által foganatosított tömegkivégzéseket, illetve az ún. népbírósági pereket.

Jelen sorok szerzőjének 2020-ban, közvetlenül a COVID-19 világjárvány kitörése előtt alkalma volt arra, hogy az Amerikai Egyesült Államokban kutassa az első jugoszláv állam, majd a második világháború idején kulcsfontosságú szerepet játszó, igen ellentmondásos és megosztó politikusnak számító Nagy Iván  csodával határos módon fennmaradt hagyatékát.

Bár a dokumentumokban elvétve találhatunk Nagy Iván 1945 előtti politikai tevékenységével kapcsolatos feljegyzéseket is, azoknak a helyszíni feldolgozása, majd rendszerezése során egyértelművé vált, hogy az iratok egésze jóval túlmutat egy mikrorégió – a Bácska – drámai történelmének jobb megértésén. Abban ugyanis számos olyan információ található, amely fontos kiegészítéssel, adalékokkal bír egyrészt a magyar politikai emigráció egyre jobban feltárt múltjának átlátásához, a magyar politikai emigráción belül szerveződött csoportok érdekellentétei és a köztük lévő törésvonalak átlátásához, gondolkodásmódjuk, belső konfliktusaik megismeréséhez. Másrészt pedig azokból jól rekonstruálható a jugoszláviai magyar emigráció szervezkedése, belső vitáik, célkitűzéseik, a személyes szimpátiákon és érdekeken nyugvó viszonyrendszereik alakulása, az egyéni sorsok és életutak formálódása, az

új állami keretek közé történő beilleszkedésük és az új hazával kapcsolatos bizonytalanságaik.

Nagy Iván hagyatékából az első forrásközlést a Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények 2020-as kiadványában  adtuk közre. Az akkori rendezőelv az volt, hogy elsősorban a magyar politikai emigráció egészével összefüggő iratokból publikáljunk válogatást.

A következő évben önálló kötetben  jelentettük meg azt a válogatott dokumentumgyűjteményt, amelyben folytatva az egy évvel előbbi koncepciót, a magyar politikai emigráció egészének ismeretlen fejezeteire fókuszálása mellett igyekezett körbejárni a második világháború után újra kényszerkisebbségbe, idegen államok fennhatósága alá került magyarok politikai képviseletének az emigrációban való formálódását és az akkori tragikus közelmúlt terheinek a lecsapódását.

Jelen tanulmányunkban az eddig elvégzett kutatómunka folytatásaként most arra teszünk kísérletet, hogy a hagyaték révén feltérképezzük és bemutassuk a délvidéki magyar emigráció

szervezkedését, illetve azokat az okokat, amelyek végül a Jugoszláviai Magyar Nemzeti Bizottmány megalapításának a bukásához vezettek. Ezzel összefüggésben dolgozatunkban egyben bepillantást engedünk az emigráns politikusok levelezéseibe, a különféle irányultságú délvidéki magyar politikusok érdekellentéteibe, belső vitáiba, kapcsolati hálójuk formálódásába.

Információk a szerzőről

Zoltán DÉVAVÁRI

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
Szabadka, Szerbia

Hivatkozások

Papers, documents

Nagy Iván hagyatéka (lelőhely: Elizabeth N. Moore, Honolulu, Hawaii Állam, Amerikai

Egyesült Államok)

Weekly

Délamerikai Magyarság, Buenos Aires (1949–1962)

Katolikus Magyarok Vasárnapja, Cleveland (1951–1993)

Szabad Magyarság, New York (1956–1962)

References

Baráth Magdolna. 2018. Menekültekből emigránsok. Múltunk 63 (4): 32–59.

Borbándi Gyula. 1985. A magyar emigráció életrajza 1945–1985. München: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem.

Dévavári Zoltán. 2020. Nagy Iván (1904–1972) magyar országgyűlési képviselő, emigráns

magyar politikus iratai (1948–1949). Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények (18): 831–903.

Dévavári Zoltán szerk. 2021. Klikkharcok az emigrációban. Nagy Iván (1904–1972) délvidéki

emigráns magyar politikus válogatott iratai (1949–1954). Budapest: Lymbus kötetek 4.

Hajabácsné Dobos Klára. 2022. A Magyar Nemzeti Bizottmány működése két ÁVH-figyelő

dosszié tükrében. https://ntf.hu/index.php/2018/09/07/a-magyar-nemzeti-bizottmanymukodese-ket-avh-figyelo-dosszie-tukreben/ (2022. júl. 7.).

Herman Gabriella. 2012. Az Amerikai Erdélyi Szövetség története, tevékenysége 1952–1977-ig, MSc-értekezés. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Herman Gabriella. 2015. Az Amerikai Erdélyi Szövetség európai tevékenysége 1958–1976.

Pro Minoritate 24 (4): 119–141.

Szerencsés Károly. 2008. Életfogytiglani emigráció. Kínpad, börtön, vagy emigráció. Rubicon

Történelmi Magazin 19 (1): 12–23.

Várady Béla. 2007. Az 1956-os magyar forradalom és az amerikai magyar politikai emigráció. Valóság 50 (5): 85–101.
Megjelent
18. 01. 2023.
Folyóirat szám
Rovat
Papers