MEÄNKIELI, SZÁMI, KVÉN, CSÁNGÓ ÉS ERDÉLYI MAGYAR KISEBBSÉGI NYELVI NARRATÍVÁK AZ IDENTITÁSÉPÍTÉS SZOLGÁLATÁBAN

  • Enikő MOLNÁR-BODROGI
Kulcsszavak: kisebbségi nyelvi identitás, meänkieli, számi, kvén, csángó, erdélyi magyar

Absztrakt

E tanulmány célja megvizsgálni, hogy milyen nyelvi narratívák által építik azok a nyelvi és etnikai kisebbségekhez tartozó értelmiségiek az identitásukat, akik aktívan és rendszeresen használják saját kisebbségi nyelvüket. Az összehasonlítás tárgya öt finnugor kisebbség, a meänkieliek, a kvének, a számik, az erdélyi magyarok és a csángók írott szövegei. A kutatásban a nyelvhasználatra, a nyelvhez való viszonyulásra és az azokat befolyásoló társadalmi és kulturális tényezőkre összpontosítok.

Bár az összehasonlított kisebbségek politikai, történelmi és kulturális hátterük tekintetben egymástól nagyon eltérőek, a legfontosabb közös narratíváikként megemlíthetjük például, hogy a többnyelvűség gazdagság, de a saját kisebbségi nyelvnek speciális helyet kell tulajdonítani a kulturális örökség részeként, illetve hogy az iskola gyakran a nyelvvesztés helye.

Információk a szerzőről

Enikő MOLNÁR-BODROGI

Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Irodalomtudományi Intézet
Kolozsvár, Románia

Hivatkozások

Arola, Laura – Kangas, Elina – Pelkonen, Minna. 2013. Meänkieli Ruottissa: Raportin

yhtheenveto ELDIA-projektissa. Mainz–Wien–Helsinki–Tartu–Mariehamn–Oulu–

Maribor: Research Consortium ELDIA.

Deáky András. 2009. Nyisztor Ilona laudációja. Moldvai Magyarság 19 (2): 4.

Eriksen, Agnes. 2002. Kasvottoman kansan lapsi. Arina: Pohjoismainen kveenitutkimuksen

aikakausjulkaisu (1): 104.

Eskola, Jari – Suoranta, Juha. 2005. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 7. kiadás. Tampere:

Vastapaino.

Gal, Susan. 2002. Language Ideologies and Linguistic and Linguistic Diversity: Where Culture

Meets Power. In A magyar nyelv idegenben, szerk. Keresztes László – Maticsák Sándor.

197–204. Debrecen: Debreceni Egyetem.

Halász Péter. 2009. „Nem írtam helyesen, csak úgy hallás után, de magyarul”: Beszélgetés

Duma-István Andrással. Moldvai Magyarság 19 (8): 10.

Hirvonen, Vuokko. 2021. Magánlevél 2021. ápr. 20.

Huss, Leena – Lindgren Anna-Riitta. 2005. Monikielinen Skandinavia. In Monikielinen

Eurooppa: Kielipolitiikka ja käytäntöä, szerk. Johansson, Marjut – Pyykkö Riitta. 246–280. Helsinki: Gaudeamus.

Hägg, Samuli – Lehtimäki, Markku – Steinby, Liisa. 2009. Näkökulmia kertomuksen

tutkimukseen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Jaworski, Adam – Coupland, Nicolas. 2006. Introduction: Perspectives on discourse analysis.

In The discourse reader, szerk. Adam Jaworsky – Nicolas Coupland. 1–37. Abingdon–

New York: Routledge.

Kós Károly. 1921. Kiáltó szó Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros magyarságához. In

Kiáltó szó: A magyarság útja. A politikai aktivitás rendszere, Kós Károly – Zágoni István – Paál Árpád, 1–5. Kapu könyvek. Idegennyelvű Folyóirat Kiadó Leányvállalat http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1374.pdf (2022. júl. 14.)

Laakso, Johanna – Sarhimaa, Johanna – Spiliopoulou Åkermark, Sia – Toivanen, Reetta.

2016. Towards Openly Multilingual Policies and Practices: Assessing Minority Language Maintenance Across Europe. Bristol–Buffalo–Toronto: Multilingual Matters.

Lanstyák István. 2011. A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről. http://web.unideb.

hu/~tkis/li_nyelvi_ideol_alt_kerd.pdf (2022. júl. 26.)

László János. 2008. Narratív pszichológia. Pszichológia 28 (4): 301–317.

Magga-Kumpulainen, Rita. 2006. Sarvikiela. Tampere: Pilot-kustannus Oy.

Magga-Kumpulainen, Rita. 2013. Drága anyanyelvem. In Finnek_! Multikulturális irodalmi

olvasóköny, szerk. Domokos Johanna. 129–135. Győr: AmbrooBook.

Makkai Sándor. 1937. Nem lehet. Láthatár (2): 49–53. Budapest. http://adatbank.transindex.

ro/html/cim_pdf1527.pdf (2022. júl. 14.)

Mäntynen, Anne – Halonen, Mia – Pietikäinen, Sari – Solin, Anna. 2012: Kieli ideologioiden

teoriaa ja käytäntöä. Virittäjä (3): 325–346.

M. Bodrogi, Enikő. 2016. Az anyanyelven alkotás esetlegessége? In Egyediség és véletlen:Interdiszciplináris párbeszéd 4. Egyetemi füzetek 30, szerk. Veres Károly. 103–117. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság.

Molnár Bodrogi, Enikő. 2015. Kieli-iteolokioita vähemistöavisissa. Virittäjä 119 (4): 525–558.

Molnár Bodrogi, Enikő. 2019. Dissenting narratives of identity in Saami, Meänkieli and Kveen

literatures. Revista Româna de Studii Baltice şi Nordice/The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies 11 (1): 19–55.

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2019/10/05.-Bodrogi.pdf (2022. júl. 20.)

Molnár Bodrogi, Enikő. 2020a. Modernization and language loss in the Meänkieli community. Revista Româna de Studii Baltice şi Nordice/The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies 12 (2): 67–88.

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2020/12/06.-Molnar.pdf (2022. júl. 20.)

Molnár Bodrogi, Enikő. 2020b. The voice crying (or calling?) in the wilderness: Possible

similarities between Transylvanism and Meänmaa-idea. In Multilingualism and

multiculturalism in Finno-Ugric literatures 2, szerk. Johanna Domokos – Johanna Laakso. 113–133. Wien: Lit Verlag.

Molnár-Bodrogi, Enikő. 2022. „Kieli on sielun sormenjäljet”: Pohjois-Fennoskandian ja

Romanian suomalais-ugrilaisten vähemmistöjen kielinarratiivit identiteetin rakentajana.

Acta Universitatis Ouluensis. Series B Humaniora 194. Oulu: Oulun yliopisto.

Nilsen-Børsskog, Alf. 2008. Entinen kylä. In Muiston maila, Alf Nilsen-Børsskog. 32–34.

Indre Billefjord: Iđut.

Nilsen-Børsskog, Alf. 2010. Kantaatti pienele kansale. In Poiminttoi, Alf Nilsen-Børsskog.

35–41. Børselv: Kainun instituutti – Kvensk institutt.

Paltto, Kirste. 2014. A lappok. In Lappok. Nils-Aslak Valkeapää – Kirste Paltto – Klemetti

Näkkäläjärvi – Kádár Zoltán. 14–105. Budapest: Nap Kiadó.

Pietikäinen, Sari – Mäntynen, Anne. 2009. Kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino.

Pohjanen, Bengt. 2009a. Jopparikuninkhaan poika. Överkalix: Barents Publisher.

Pohjanen, Bengt. 2009b. Leetari. Meänmaan Aviisi (4): 2.

Pohjanen, Bengt. 2011. A csempészkirály fia. Ford. M. Bodrogi Enikő. Kolozsvár: Koinónia.

Pohjanen, Bengt. 2015. Flyende dikter – Karkaavia runoja. Överkalix: Barents Publisher.

Pohjanen, Bengt. 2019. Vaihettaa kieltä, vaihettaa naamaria. Överkalix: Barents Publisher.

Pólya Tibor. 2003. A narratív szelf pszichológiai értelmezései. In A narratív identitás kérdései

a társadalomtudományokban, szerk. Rákai Orsolya – Z. Kovács Zoltán. 55–68. Budapest–Szeged: Gondolat Kiadói Kör–Pompeji.

Reményik Sándor. 2005. Az ige. In Reményik Sándor Összes verse I., szerk. Dávid Gyula. 298. Kolozsvár–Budapest: Polis–Kálvin–Luther.

Saaranen-Kauppinen, Anita – Puusniekka, Anna. 2006. KvaliMOTV – Menetelmäopetuksen

tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. https://www.fsd.tuni.fi/

menetelmaopetus/ (2022. júl. 19.)

Saressalo, Lassi. 1996. Kveenit: Tutkimus erään pohjoisnorjalaisen vähemmistön identiteetistä.

Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Seurujärvi-Kari, Irja. 2011. Alkuperäiskansatutkimus, alkuperäiskansaliike ja saamelaiset. In

Saamentutkimus tänään, szerk. Irja Seurujärvi-Kari – Petri Halinen – Risto Pulkkinen.

10–55. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Silverstein, Michael. 1979. Language structure and linguistic ideology. In The elements:

A parasession on linguistic units and levels, szerk. Paul R. Cline – William F. Hanks –

Carol L. Hofbauer. 193–247. Chicago: Chicago Linguistic Society.

Sintonen, Teppo. 1999. Etninen identiteetti ja narratiivisuus: Kanadan suomalaiset miehet

elämänsä kertojina. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto
Megjelent
18. 01. 2023.
Folyóirat szám
Rovat
Papers