EGY VILÁGPOLGÁR A HABSBURG MONARCHIA ÉS A NEMZETÁLLAMOK PEREMÉN

Joseph Roth munkássága

  • Vilma-Irén MIHÁLY Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar Humántudományok Tanszék Csíkszereda, Románia
Kulcsszavak: nemzet, mítosz, Habsburgok, Monarchia, humánum

Absztrakt

Jelen tanulmány a Habsburg-mítoszt és a nemzetállamok mítoszát járja körül Joseph Roth munkássága kapcsán. Az általános bevezetőt, mely röviden összefoglalja a kor történelmi hátterét, és párhuzamot von múlt és jelen között, az elméleti fogalmak tisztázása követi. A tanulmányban alkalmazott vizsgálat interdiszciplináris jellegű, ötvözi az irodalmi, társadalomtudományi, történelmi és pszichológiai szempontokat. A gyakorlati részben kiválasztott Roth-művek alapján a dolgozat a két mítosz jelenlétét, illetve hiányát vizsgálja. Az alkotásokban gyakran bukkannak fel ezek a fogalmak anélkül, hogy explicit módon említenék őket. Roth művei rámutatnak a mítosz alapjaira, és a politikai, társadalmi, kulturális kavalkád közepette tanúságot tesznek a humánum fontosságáról. A szerző és hősei valóságos világpolgárok, határátlépők.

Hivatkozások

Anderson, Benedict. 2006. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism [Elképzelt közösségek: Gondolatok a nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről]. London, New York: Verso.
Bíró Béla. 2004. A nemzet mítoszai. http://poltudszemle.hu/szamok/2004_1szam/2004_1_
biro.pdf. (2021. szept. 30.)
Boia, Lucian. 2005. Történelem és mítosz a román köztudatban. Kolozsvár: Kriterion.
Boia, Lucian. 2012. Două secole de mitologie națională [Két évszázad nemzeti mitológia].
Bukarest: Humanitas.
Boia, Lucian. 2018. Az 1918-as nagy egyesülés: Nemzetek – határok – kisebbségek. Kolozsvár: Koinónia.
Doppler, Alfred. 1994. „Die Kapuzinergruft” von Joseph Roth: Österreich im Bewusstsein
von Franz Ferdinand Trotta. [Joseph Roth. „A kapucnis kripta”: Ausztria Franz Ferdinand Trotta tudatában]. In Kessler/Hackert. Joseph Roth: Interpretation, Rezeption, Kritik. [Joseph Roth. Értelmezés, recepció, kritika]. 127–135. Tübingen: Stauffenburg.
Hartmann, Telse. 2006. Kultur und Identität, Szenarien der Deplatzierung im Werk Joseph
Roths [Kultúra és identitás: A helyváltoztatás esetei Joseph Roth műveiben]. Tübingen, Basel: A. Francke.
Johnston, William M. 1980. Österreichische Kultur- und Geistesgeschichte: Gesellschaft und
Ideen im Donauraum 1848 bis 1938. [Osztrák kultúrtörténet: Társadalom és gondolatok a Duna-térségben 1848 és 1938 között]. Wien, Köln, Graz: Böhlau.
Le Rider, Jacques. 1990. Das Ende der Illusion: Die Wiener Moderne und die Krisen der
Identität [Az illúzió vége: A bécsi modernizmus és az identitás krízisei]. Wien: ÖBV.
Lichtmann, Tamás. 1994. Schein und Wirklichkeit: Illusionen und Erfahrungen im Werk
Joseph Roths [Látszat és valóság: Illúziók és tapasztalatok Joseph Roth műveiben]. In
Arlt és Diersch: Sein und Schein [Lét és látszat]. 40–53. Frankfurt/M.: Peter Lang.
Magris, Claudio. 2000. Der habsburgische Mythos in der modernen österreichischen Literatur
[A Habsburg-mítosz a modern osztrák irodalomban]. Wien: Paul Zsolnay.
Mihály, Vilma-Irén. 2012. Zur Identitätskrise – Ein interkultureller Vergleich [Az identitáskrízisről – interkulturális összehasonlításban]. Csíkszereda: Status.
Müller-Funk, Wolfgang. 1989. Joseph Roth. München: C. H. Beksche.
Roth, Joseph. 1974. Radetzkymarsch [Radetzky-induló]. Bukarest: Kriterion.
Roth, Joseph. 1989. Jób: Egy egyszerű ember regénye. Budapest: Európa.
Roth, Joseph. 1999. Die Büste des Kaisers [A császár mellszobra]. Stuttgart: Reclam.
Roth, Joseph. 2003. Die Kapuzinergruft [A kapucinus kripta]. München: dtv.
Westermann, Klaus. 1989. Joseph Roth: Werke in 6 Bänden [Joseph Roth: Művek 6 kötetben]. Köln: Kiepenheuer.
Megjelent
13. 05. 2022.
Folyóirat szám
Rovat
Papers