A 175 ÉVES VAJDASÁGI MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIA A NEMZETI IDENTITÁS ÉS AZ ANYANYELVHASZNÁLAT KÉRDÉSÉNEK TÜKRÉBEN

  • Judit RAFFAI
  • Éva VUKOV RAFFAI
  • Éva MIKUSKA
Kulcsszavak: óvodatörténet, anyanyelv, nemzeti identitás, Vajdaság, magyarok, Szabadka

Absztrakt

A vajdasági magyar oktatásról már számos összefoglalás született, de ezek csak érintőlegesen említik az iskoláskor előtti intézmények tevékenységét és történetét (Pálinkás 1984, Tóth 1994, Gábrityné – Mirnics 1997). Az utóbbi évtizedekben viszont több olyan munka is készült, amely a szerbiai (Gavrilović 2001, Kopas-Vukašinović 2004, Mačković – Runje – Srdić – Vass 2004, Stojanovic – Kovacevic – Bogovac 2018), illetve a magyarországi óvodák történetét vázolják (Pukánszky–Németh 1997, Molnár – Pálfi – Szerepi – Vargáné 2015). Munkánkban mi sem vállalkozunk az átfogó vajdasági óvodatörténet bemutatására, viszont makroszinten a nemzeti identitás és az anyanyelvhasználat kérdésének szempontjai szerint szeretnénk átte-kinteni az idén 175 éves vajdasági magyar óvodapedagógia állomásait, melyeket a Vajdaságot érintő impériumváltások határai mentén jelöltünk ki. Óvodatörténeti vázlatunk leginkább szabadkai példákon keresztül érinti a vajdasági magyar óvoda-hálózat fontosabb polémiáit.

Szerző életrajzok

Judit RAFFAI

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia

Éva VUKOV RAFFAI

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia

Éva MIKUSKA

Chichesteri Egyetem, Gyermekkor, Szociális Gondozói- és Ápolástudományi Tanszék, Nagy-Britannia

Hivatkozások

Badis Róbert. 2011. A vajdasági magyar szórványban élők demográfiai helyzete. Zenta: Identitás Kisebbségkutató Műhely.

Badis Róbert. 2012. Látlelet a vajdasági magyarok demográfiai helyzetéről. Pro Minoritate, 12 (3): 27–38.

Božinović, Neda. 1996. Žensko pitanje u Srbiji u XIX i XX veku. Beograd: Devedesetčetvrta – Žene u crnom.

Dimić, Ljubodrag. 1997. Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji 1918–1941, I. Beograd: Stubovi kulture.

Gábrityné Molnár Irén – Mirnics Zsuzsa szerk. 1997. Anyanyelvi oktatásunk. Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság.

Gavrilović, Ana. 2001. Predškolske ustanove u Srbiji, 1843–2000. Beograd: Službeni glasnik.

Göncz Lajos. 1985. A kétnyelvűség pszichológiája: A magyar–szerbhorvát kétnyelvűség lélektani vizsgálata. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Göncz Lajos. 2004. A vajdasági magyarság kétnyelvűsége – nyelvpszichológiai vonatkozások. Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság.

Horváth Mátyás. 1997. A jugoszláviai magyar iskolák fejlődéstörténeti vázlata a két világháború között. Magyar Pedagógia, 97 (3–4): 319–326.

Iványi István. 1892. Szabadka szabad királyi város története. II. Szabadka: Bittermann József Könyvnyomdája.

Kamenov, Emil. 1987. Predškolska pedagogija. Knjiga prva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Kopas-Vukašinović, Emina. 2004. Karakteristike i razvoj programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet. http://nardus.mpn. gov.rs/bitstream/handle/123456789/1949/Disertacija.pdf?sequence=1. (2018. jan. 11.)

Mačković, Stevan – Runje, Dujo – Srdić, Vesna – Vass Géza. 2004. Az iskoláskor előtti nevelés kialakulása és fejlődése Szabadkán. Szabadka: Naša radost Iskoláskor Előtti Intézmény.

Magyar Nemzeti Tanács. 2010. Magyar Nemzeti Tanács Oktatásfejlesztési Stratégiája 2010– 2016. http://archiv.mnt.org.rs/10-Strategiak. (2018. jan. 15.)

Magyar Nemzeti Tanács. 2015. Magyar Nemzeti Tanács Oktatásfejlesztési Stratégiája 2016– 2020. http://www.mnt.org.rs/sites/default/files/attachments/oktatasi_strategia.pdf. (2018. febr. 10.)

Mikes Melánia. 1976. A többnyelvűség jugoszláv modellje. Hungarológiai Közlemények, 8 (26–27): 9–18.

Mikes Melánia. 2003. A kétnyelvűség fejlesztése a vajdasági óvodákban. In Kisebbségi létjelen-ségek. Szórvány- és szociolingvisztikai kutatások, szerk. Gábrityné Molnár Irén – Mirnics Zsuzsa. 159–185. Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság.

Mikuska, Éva – Raffai, Judit. 2018. Early Childhood Education and Care for the Hungarian minority in Vojvodina, Serbia. Early Years 38 (3). https://www.tandfonline.com/doi/ full/10.1080/09575146.2018.1479682?scroll=top&needAccess=true. (2018. szept. 22.)

Mirnics Károly. 1997. Az óvodától az egyetemig – anyanyelven. In Anyanyelvi oktatásunk, szerk. Gábrityné Molnár Irén – Mirnics Zsuzsa. 137–157. Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság.

Mirnics Károly. 1998. A magyar kisebbség iskolázottsági szintje a Vajdaságban. In Vajdasági útkereső, szerk. Gábrityné Molnár Irén – Mirnics Zsuzsa. 33–93. Szabadka: Magyarság-kutató Tudományos Társaság.

Mirnics Károly. 2000. Demográfiai jellemzők, társadalmi mutatók. Politikai önszervező-dés. In Vajdasági marasztaló, szerk. Gábrityné Molnár Irén – Mirnics Zsuzsa. 23–52. Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság.

Molnár Balázs – Pálfi Sándor – Szerepi Sándor – Vargáné Nagy Anikó. 2015. Kisgyermek-kori nevelés Magyarországon. Educatio, 24 (3): 121–128.

Pálinkás József. 1984. Walter magisztertől a tudományegyetemig: Iskoláink rövid története. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Pukánszky Béla – Németh András. 1997. Neveléstörténet. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Sajti Enikő, A. 2010. Bűntudat és győztes fölény. Magyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Történettudományi Doktori Iskola, Modernkori Program.

Stojanovic, Aleksandar – Kovacevic Zorica – Bogavac Dragana. 2018. From obsolete to contemporary preschool education (experiences in Serbia), Early Years 38 (3) https:// www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09575146.2018.14445842018 (2018. 11. 10.)

Szondi Ildikó. 2005. Nemzetiségi demográfiai viszonyok a déli szláv országokban, különös tekintettel a magyarság adataira. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtu-dományi Kar, Statisztikai és Demográfiai Tanszék.

Szőke Anna. 2000. Elszaladt a kemence: Óvónők és szülők kézikönyve. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Szőke Anna, szerk. 2006. Ne csak taníts, örökíts! A vajdasági magyar óvodapedagógia tíz éve. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Tóth Lajos. 1994. Magyar nyelvű oktatás a Vajdaságban 1944-től napjainkig. Szabadka: Szabadegyetem.

Völgyi Lajos. 1896. Szabadka szabad királyi város óvodáinak története és fejlődése 1839-től 1896-ig. Szabadka: Krausz és Fischer Könyvnyomdájából.

Völgyi Lajos. 1908. Karácsonyfa-ünnepség: Elemi iskolai, óvodai és családi használatra összeállította. Szabadka: Szent Antal Nyomda.
Megjelent
13. 03. 2020.
Folyóirat szám
Rovat
TÖRTÉNELEM