A SZERETET HIMNUSZÁNAK DIAKRÓN ELEMZÉSE A MAGYAR BIBLIAFORDÍTÁSOKBAN

  • BRIGITTA SZALMA Mesterképzés, Újvidéki Egyetem, BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Kulcsszavak: nyelvtörténet, magyar bibliafordítások, a szeretet himnusza, össze- vető vizsgálat

Absztrakt

A dolgozat Szent Pál korinthusiakhoz írt első levele 13. részének, vagyis közismert nevén a szeretet himnuszának szövegét vizsgálja a különböző magyar nyelvű biblia- fordításokban. A kutatás célja a Döbrentei- és az Érdy-kódexben található variánsok összehasonlítása, valamint a Komjáthy Benedek munkájában, a Szent Pál levelei- ben fellelhető szövegváltozat összevetése Sylvester János, valamint Károli Gáspár és Káldi György fordításával. A dolgozat első része – megfelelő módon kontextusba helyezve az elemzett mű átültetéseit – röviden bemutatja a szövegek keletkezésének történelmi korát, bemutatja a korszak fontosabb nyelvi jelenségeit. A szerző szerint az összevetett hat szöveg a magyar nyelv sztenderdizációjának egy-egy állomása- ként fogható fel; a szövegek helyesírását a vallási-felekezeti különbségek nagyban befolyásolták, ugyanakkor a történelmi és kultúrtörténeti események is jelentős hatással voltak a szöveg fordításainak alakulására.

Hivatkozások

Döbrentei-kódex 1995 [1508]. Halábori Bertalan keze írásával. Budapest: Argumentum kiadó – Magyar Nyelvtudományi Társaság. mek.oszk.hu/07500/07589/pdf/dobrentei2. pdf (2016. január 12.)
Érdy-kódex users.atw.hu/erdykodex/pdf/Erdy-kodex.pdf (2016. február 23.)
KÁLDI György 1626). Szent Biblia. Bécs http://ingyenesenletolthetokonyvek.hu/konyvek/ kaldi_gyorgy_szent_biblia (2016. március 2.)
KÁROLI Gáspár 1990. Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás. Magyar Biblia-Tanács, Budapest
KOMJÁTHY Benedek 1883. [1533]. Szent Pál levelei magyar nyelven (Epistolae Pavli Lingva Hungarica donatae, Az Zenth Paal leueley magyar nyelvuen). Budapest: Franklin-társulat. https://archive.org/stream/epistolpavliling00komj#page/172/mode/2up (2016. január 7.)
SYLVESTER János 1541. Új Testamentum magyar nyelven, melyet az görög és latin nyelv- ből ónonnan fordítant az magyar nípnek keresztyény hütben való ippülísire http:// sylvesterbiblia.atw.hu/ (2016. március 1.)
ÁCS Pál 1982- A magyar irodalmi nyelv két elmélete: az erazmista és a Balassi-követő =
Irodalomtörténeti Közlemények, 4., 391‒403. http://epa.oszk.hu/00000/00001/00328/
pdf/itk_EPA00001_1982_04_391-403.pdf (2016. március 30.)
A. MOLNÁR Ferenc 2009. A Biblia és anyanyelvünk (Tekintettel Szenci Molnár Albert zsoltárfordításaira). = Sárospataki Füzetek, 1., 57‒64. http://magyarszak.uni-miskolc. hu/szakirodalom/amolnar-szma.pdf (2016. április 5.)
BÁN Imre 1976. A Karthausi Névtelen műveltsége. Budapest: Akadémiai Kiadó ‒ MTA Iroda- lomtudományi Intézet. 138 1. (Irodalomtörténeti Füzetek, 88.).
BÁRCZI Géza–BENKŐ Loránd – BERRÁR Jolán 1967. A magyar nyelv története. Budapest: Tankönyvkiadó.
BARSI Balázs 2003. Örökké megmarad. A Szeretethimnusz magyarázata. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest http://www.ppek.hu/konyvek/Barsi_Balazs_Orokke_ megmarad_1.pdf [2016. január 12.]
CSERNÁK–SZUHÁNSZKY Debóra 2015. Nyelvtörténeti vizsgálatok a régi magyar zsoltár- fordítások köréből (15-17. század). Doktori értekezés. Kézirat. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar.
CSŰRY Bálint (1940): Károlyi Gáspár bibliafordításának nyelvi hatásához. = Magyar Nyelv,
238‒248.
É. KIS Katalin–HEGEDŰS Attila–GERSTNER Károly (2013): Fejezetek a magyar nyelv történetéből. Egyetemi jegyzet. Kézirat. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar.
ERDŐS Károly 1937. Az újszövetség magyar fordításai a reformáció óta. Debrecen: Debre- ceni Egyetem, Újszövetségi Füzetek, 1., 1.‒7.
FITZ József 1959. A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története, 2.
A reformáció korában. Budapest: Akadémiai Kiadó. http://mek.oszk.hu/03200/03276/
(2016. április 15.)
JANKOVICS József – ZVARA Edina 2009. „Sok jámbor kévánja, ha e Szent Bibliát magyar nyelven láthatnája és olvashatnája.” – Magyar nyelvű Bibliák a kora újkorban.= Iskolakul- túra, 3‒4., 138‒147. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00137/pdf/2009-3-4.pdf#page=138
[2016. március 30.]
KISS Endre József 1989. Reformáció és könyvkultúra a XVI. századi Magyarországon. Sáros- patak: Sárospataki Református Kollégium (A Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjtemény Évkönyve). http://www.patakarchiv.hu/wa_files/reformac. pdf [2016. április 13.]
KISS Jenő ‒ PUSZTAI Ferenc (szerk.) 2009. Magyar nyelvtörténet. Budapest: Osiris.
LÁZS Sándor 2014. A Döbrentei-kódex rejtvényének megoldása. = Irodalomtörténeti Közle- mények, 6., 784‒804. http://itk.iti.mta.hu/megjelent/2014-6/lazs.pdf [2016. február 23.]
MADAS Edit 1998. Középkori bibliafordításainkról. = Iskolakultúra, 1., 48‒54. http://epa. oszk.hu/00000/00011/00012/pdf/iskolakultura_EPA00011_1998_01_048-054.pdf (2016.
április 5.)
MADAS Edit 2002: Magyar nyelvű kódexirodalom (1440‒1530). In: Uralkodók és corvinák.
Budapest: Országos Széchényi Könyvtár. 157‒162.
P. VÁSÁRHELYI Judit 2008. A Vizsolyi Biblia http://www.eke.hu/sites/default/files/ csatolmanyok/szakmai_mapok/biblia_konferencia/biblia_konferencia_2008_ december_2.-_p.pdf. [2016. február 23.] http://epa.oszk.hu/00000/00032/00026/pdf/
pusztai.pdf [2016. április 25.]
RAJSLI Ilona 1995. A XVI. század nyelvfejlődési tendenciái. = Tanulmányok, Újvidék, 93‒115. RITOÓKNÉ-SZALAY Ágnes 2002. Erasmus és a XVI. századi magyarországi értelmiség. In:
„Nympha super ripam Danubii”. Balassi Kiadó, Budapest, 169‒171. http://vmek.oszk.
hu/05400/05421/05421.pdf (2016. április 4.)
SZABÓ András 1980. Tévedések és tévutak a Károlyi Gáspárral és a Vizsolyi Bibliával foglal- kozó szakirodalomban. In: IV. Könyvtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok, Buda- pest, 233‒242. http://epa.oszk.hu/01400/01464/00017/pdf/233-242.pdf (2016. február 23)
Megjelent
03. 03. 2017.
Folyóirat szám
Rovat
MAGISZTERI ÉS MESTERDOLGOZATOK