A FALU EMLÉKEZETE – VIRTUÁLIS FALVAK, MIKROVILÁGOK ÉS NOVELLAALAKZATOK

  • GABRIELLA LÓDI
Kulcsszavak: kortárs vajdasági magyar irodalom, helyi színek, mikrovilágok, virtu- ális falvak

Absztrakt

A hagyományos falu kortárs irodalmi ábrázolása teljesen átalakult. A falu már nem az elszigeteltség, szűklátókörűség, az információhiányos közeg szimbóluma, hanem az egyediségé, az eredetiségé. A helyi színek ironikus, parodisztikus látószögből történő ábrázolása jellemzi a fiatal nemzedék, Aaron Blumm, Mirnics Gyula és Szerbhorváth György írásait. A mikrovilágok dokumentarizálása és a falusi élet- helyzetek átmitologizálása mozgatja e szövegeket. Valamennyi történet egy-egy mikroközösség zárt terében beszélődik el, íródik tovább és ölt olyan formát, mely meghatározhatatlan identitású szereplőit és elbizonytalanított olvasóit már a virtu- ális irodalmi közegbe transzformálja.

Hivatkozások

Aaron BLUMM–SZERBHORVÁTH–MIRNICS 1997. Dombosi történetek. Újvidék: Forum (Symposion Könyvek).
Aaron BLUMM 2006. Csáth kocsit hajt. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Aaron BLUMM 2011. Biciklizéseink Török Zolival. Budapest: JAK–Symposion–Prae. MIRNICS Gyula 2008. Jan Berger hazatér. Budapest: Timp Kiadó.
BÁNYAI János 2006. Csáth kocsit hajt. Szirmai-díjas lett Aaron Blumm = Litera. www.litera. hu/01022008 (letöltve 2015. december 5)
BÓDI Betti 2011. Biciklizéseink Aaron Blummal. www.irodalmijelen.hu/20/04/2011 (letölt- ve 2014. március 20.)
ELEK Tibor 2002. „…hogyan tudod elmesélni”. Beszélgetés Darvasi Lászlóval és Závada Pállal = Bárka, 2002/3. 41–50. p. www.matarka.hu/134095 (letöltve 2015. február 4.)
ELEK Tibor 2004. Fényben és árnyékban. Pozsony, Kalligram Kiadó.
FARKAS Zsolt 1998. Dialógus és szövegszerűség. = Alföld, 2, http://epa.oszk.hu/00000/00002/ 00026/farkas.html (letöltve 2014. december 4.)
FEKETE J. József 2008. Elkülönböződött próza. In: Próbafüzet III. Könyv az irodalomról. www.mek.oszk.hu/01300/01383 (letöltve 2014. január 1.)
GRECSÓ Krisztián 2003. Konstantinović köpönyege = Ex-Symposion – Falufónia. 2003/42–
43. www.exsymposion.hu/01022007 (letöltve 2016. március 6.)
HÓZSA Éva 2009. A novella Vajdaságban. Újvidék, VMFK.
HERCSEL Adél 2011. Bicikli ég és föld között. Interjú Aaron Blumm tandemíróval. www.prae. hu/2011/08/21 (letöltve 2016. április 5.)
JÁSZBERÉNYI József 2003. „Tedd be a mikróba”. Helikon, 2003/3. 159–167. p.
KÁROLYI Csaba 1993. Beszéljünk Garacziról! = Jelenkor, 1993/4. www.jelenkor.net/01022001 (letöltve 2016. április 5.)
KOLOZSI Orsolya 2006. Aaron Blumm vadul hajt = Híd, 2006/12. 132–135. p.
Radomir KONSTANTINOVIĆ 2001. A vidék filozófiája. Újvidék–Budapest: Forum Könyv- kiadó – Kijárat Kiadó.
KULCSÁR-SZABÓ Zoltán 1998. Név, konvenció, írás = Alföld, 1998/2. www.alföld.hu/ 09022007 (letöltve 2016. március 5.)
NÉMETH Zoltán 2004. Kanonizáltak és kanonizálók (a fiatal irodalomban) In: A széttartás alakzatai. Bevezetés a fiatal irodalom olvasásába. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 27–46.
MÉSZÁROS Zoltán 2003. Falufónia. Ex-Symposion, 2003. 42–43. sz. www.exsymposion.
hu/ 01022007 (letöltve 2016. március 5.)
MIKOLA Gyöngyi 2001. Bevezetés az alföldi falu retorikájába = Kritika, 44. évf. 10. sz. 1088.
p. www.jenlenkor.net/archivum/01042008 (letöltve 2016. március 5.)
PISZÁR Ágnes 2006. „Elveszett nemzedék” = Híd, 2006/12. 130–135.
SÁNDOR Iván 2002. Amit a kocka lebontása után megpillantunk = Bárka, 2002/5. 56–62. p. SZARKA Károly 2014. Falusi idill, falusi nyomor. www.barkaonline.hu/15/11/2014. (letöltve
2014. augusztus 3.)
SZERBHORVÁTH GYÖRGY 2016. Hazabeszélés = Zetna. http://www.zetna.org/zek/ folyoiratok/64/szerbhorvat.html (letöltve 2016. május 5.)
SZILÁGYI Zsófia: A falu és a robbanás. Grecsó Krisztián Isten hozott c. regénye mint az Életem regénye újraolvasása. = Jelenkor 2006. 49. évf. 1. sz. www.jelenkor.net/archivum/ cikk/916/a-falu-es-a-robbanas
TAKÁTS József 1994. Rövidtörténet, 1986, posztmodern. In: Csipesszel a lángot. Tanulmá- nyok a legújabb magyar irodalomról. Budapest: Nappali Ház, 1994. 14–22.
THOMKA Beáta 1986. A pillanat formái. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
TOMKISS Tamás 2003. A reggeli kávé eredeti célja. = Az irodalom visszavág. 14.sz., 1. www. tomkiss.hu/archivum/01/04/2008 (letöltve 2016. március 5.)
UTASI Csilla 2005. A kritikus megszólítása = Jelenkor, 2005. 48. évf. 48. évf. 4. sz. 402.p. / www.jelenkor.net/archivum/01062012 (letöltve 2016. március 5.)
VÁRI György 2013. „Az asztal alá kerültem.” Beszélgetés Végel Lászlóval = Magyar Narancs.
2013/43. www.magyarnarancs.hu/11/11/2014 (letöltve 2016. március 5.)
VIRÁG Zoltán 2010. A köztes terek tanulságos emlékezete. In: A szomszédság kapui. zEtna- Basiliscus, 5–17.
ZANIN Éva 2009. Semmis dolgok lexikona. www.revizoronline.hu/05/052009 (letöltve 2016. március 4.)
Megjelent
03. 03. 2017.
Folyóirat szám
Rovat
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET, IRODALOM, MÓDSZERTAN