AZ INTERMEDIALITÁS HERMENEUTIKAI SAJÁTOSSÁGAIRÓL – MADÁCH IMRE AZ EMBER TRAGÉDIÁJA ÉS JANKOVICS MARCELL ANIMÁCIÓS RAJZFILMJÉNEK KÖLCSÖNVISZONYA ALAPJÁN

  • Zsuzsanna MÁTÉ
Kulcsszavak: intermedialitás, hermeneutika, hermeneutikai tevékenység, verbális/ vizuális/auditív médiumok, transzformáció, transzmedialitás, adaptáció, animációs film, Madách Imre, Az ember tragédiája, Jankovics Marcell

Absztrakt

Jankovics Marcell Az ember tragédiája című animációs rajzfilmje Madách fő művének adaptációja, ám emellett az irodalmi szöveg továbbgondolásával és egy jelentéstelítő médiumköziségbe való helyezéssel már egy szuverén, autonóm műalkotást teremtett. A madáchi irodalmi műalkotás monumentalitását magába tömörítő, intermediális animációs film „álomdramaturgiája” nem csupán illusztrálja és adaptálja a hypotextust mint eredetit, hanem újra is értelmezi azt. Ily módon egy komplex, folytonos változásban lévő „közlésalakzatot” hoz létre, a szó-kép-zene intermedialitásában, a közlési csatornák összeszövődése által. E folyamat jelentéstelítéssel jár együtt, melynek eredményeképpen számtalan szimbólum, groteszk képi elem kerül a hypotextus mellé, annak értelmezési lehetőségeit kitágítva, „hermeneutikai feltölthetőségét” telítve.

Információk a szerzőről

Zsuzsanna MÁTÉ

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Művészeti Intézet, Szeged, Magyarország

Hivatkozások

Bene Adrián. 2014. Transzmedialitás és narrativitás. Létünk, 44 (1): 169–173.

Bíró Ivett. 2001. A hetedik művészet. Budapest: Osiris Kiadó.

Csanda Mária – Laik Eszter. 2011. Rajzfilmek, jelképek, kultúra egy életen át: Interjú Jankovics Marcellel. Irodalmi Jelen, júl. 6.

Eco, Umberto. 1998. A nyitott mű. Budapest: Európa Kiadó.

Enyedi Sándor. 2010. Tragédia a színpadon 125 év: Bibliográfia. Budapest: Madách Irodalmi Társaság.

Gadamer, Hans-Georg. 1984. Igazság és módszer: Egy filozófiai hermeneutika vázlata. Ford., utószó Bonyhai Gábor. Budapest: Gondolat.

Gadamer, Hans-Georg. 1990. Hermeneutika. In Filozófiai hermeneutika, szerk. Bacsó Béla. 11–28. Budapest: FTIK.

Gadamer, Hans-Georg. 1994. A szép aktualitása. Budapest: Magvető.

Gombrich, Ernst Hans 1978. A látható kép. In Kommunikáció II, szerk. Horányi Özséb. 123–141. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó.

Jakab Aponyi Noémi. 2011. Megrajzolt álomutazás. Jankovics Marcell: Az ember tragédiája. Irodalmi Jelen, dec. 19. http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1527/megrajzolt-alomutazas-jankovics-marcell-az-ember-tragediaja (2018. máj. 4.)

Jankovics Marcell. 2012. Beszélgetés Jankovics Marcellel „Az ember tragédiája” című rajzfilm alkotójával a Beregszászi Főiskolán. (https://www.youtube.com/watch?v=impAA_AKbyE (2017. nov. 10.)

Képíró Ágnes. 2018. Interjú Jankovics Marcell-lel. Palócföld, 64 (2): 26–35.

Kloepfer, Rolf. 1999. Intertextualität und Intermedialität oder die Rückkehr zum dialogischen Prinzip. Bachtins Theoreme als Grundlage für Literatur- und Filmtheorie. In Kino-(Ro) mania: Intermedialität zwischen Film und Literatur, Mecke, Jochen–Roloff, Volker hrsg. 23–46. Tübingen: Stauffenburg Verlag.

Lachmann, Renate. 1995. A szinkretizmus mint a stílus provokációja. Helikon, 41 (3): 266–277. Margitházy Orsolya. 2002. Az animációs film története. Filmtett, szept. 15. http://www.film-
tett.ro/cikk/1426/az-animacios-film-tortenete-4-1 (2018. máj. 4.)

Máté Zsuzsanna. 2013. A bölcselet átlényegülése esztétikummá – középpontban Madách Imre Az ember tragédiája című művével. Szeged: Madách Irodalmi Társaság.

Máté, Zsuzsanna. 2015. On the musical impact of Madách’s The Tragedy of Man. In Madách, Smetana, Dvořák, Janáček. Tanulmánykötet, szerk. Dombi Józsefné, Asztalos Bence. 7–20. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Művészeti Intézet.

Máté, Zsuzsanna. 2016. Transformations of Literary Texts: Comparative and Hermeneutic Studies on the Intertextual and Intermedial Relations in Some Major Works of Dante, Imre Madách and Béla Balázs. Szeged: Madách Irodalmi Társaság.

Máté Zsuzsanna. 2017. Kass János Dilemma című filmje és Az ember tragédiája. Tanulmányok, 54 (1): 137–149.

Máté Zsuzsanna. 2018. Adaptáció, autonomitás és intermedialitás Jankovics Marcell Az ember tragédiája című animációs filmjében. Palócföld, 64 (2): 13–25.

McLuhan, Marshall. 1964. Understanding Media: The Extensions of Man. New York: New American Library, Times Mirror.

Pethő Ágnes. 2002. A mozgókép intermedialitása, A köztes lét metaforái. In Képátvitelek: Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből, szerk. Pethő Ágnes. 17–60. Kolozsvár: Sciencia Kiadó.

Tóth Éva, M. – Kiss Melinda 2014. Magyar alkotói portrék II. Animációs mozgóképtörténet. Budapest: Typotex Kiadó.

Varga Pál, S. 2007. Történelem és irónia. 1861 Madách Imre: Az ember tragédiája. In A magyar irodalom történetei II. (1800-tól 1919-ig), szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András. 461–481. Budapest: Gondolat.
Megjelent
13. 03. 2020.
Folyóirat szám
Rovat
IRODALOM, FILOZÓFIA, MŰVÉSZET