AZ IDŐHATÁROZÓK MONDATFUNKCIÓINAK VIZSGÁLATA CSÁTH GÉZA NAPLÓBEJEGYZÉSEIBEN A KOMMUNIKATÍV PERSPEKTÍVA SZEMPONTJÁBÓL

  • Adrienn KÁROLY
Kulcsszavak: kommunikatív perspektíva, időhatározó, hangsúly, Csáth Géza, napló

Absztrakt

A szavak rendje a mondatban az összetevők kommunikatív értékének függvényében alakul ki, benne informatív és kommunikatív szempontból hangsúlyosabb és kevésbé hangsúlyos összetevők különülnek el. A 20. század egyes nyelvészeti iskoláinak mondatszemlélete a mondatszerkezet és a mondatok tagolására vonatkozóan megváltozott. Míg a hagyományőrző nyelvtanok még mindig az alany–állítmány-szerkezet szempontjából vizsgálják a mondatot, addig a kommunikatív szempontú vizsgálatok a mondatösszetevők kommunikatív értékét (dinamizmusát) tartják elsősorban szem előtt. A tanulmány tárgya az időhatározók használatának és a mondatokban betöltött funkciójának kommunikatív szempontú vizsgálata Csáth Géza naplóbejegyzéseiben. A naplóbejegyzések elemzését az időhatározók négy pozícióban (mondathatározó, topik, fókusz és predikátumhatározó) történő elemzése alapján végeztem el, amelyhez É. Kiss Katalin mondatmodelljét vettem alapul.

Információk a szerzőről

Adrienn KÁROLY

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Doktori Iskola, Újvidék, Szerbia

Hivatkozások

Brenner József, ifj. (Csáth Géza). 2007. Napló (1903–1904). Szabadka: Életjel Kiadó.

Csáth Géza. 1997. Fej a pohárban. Napló és levelek 1914–1916. Budapest: Magvető Kiadó.

Csáth Géza. 2013. „Méla akkord: hínak lábat mosni”. Naplófeljegyzések 1897–1904. Budapest: Magvető Kiadó, Petőfi Irodalmi Múzeum.

Dér [Dévavári] Zoltán. 1969. Az árny zarándoka (Csáth Géza emléke). Szabadka: Veljko Vlahović Munkásegyetem.

Jászó Anna, A., szerk. 2007. A magyar nyelv könyve. Budapest: Trezor Kiadó.

Kiss Katalin, É. 2003. Mondattan. In É. Kiss Katalin–Siptár Péter–Kiefer Ferenc: Új magyar nyelvtan (online). http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_520_ uj_magyar_nyelvtan/adatok.html (2017. dec. 03.)

Kiss Katalin, É. 2015. Az egyszerű mondat szerkezete. In Kiefer Ferenc szerk. Strukturális magyar nyelvtan I. Mondattan (online). 74–161. Budapest: Akadémiai Kiadó. http:// www.nytud.hu/publ/smny/mondattan.pdf (2017. dec. 10.)

Kulturális Enciklopédia. (online) http://enciklopedia.fazekas.hu/mufaj/Naplo.htm (2017. dec. 03.)

Pásztor Kicsi Mária. 2012. A mai vajdasági magyar napi sajtó és elektronikus média informatív szövegeinek szintaktikai, intonációs és kommunikatív jellemzői. Újvidék: Újvidéki Egyetem, Bölcsészttudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék.

Szajbély Mihály. 1989. Csáth Géza. Budapest: Gondolat.

Varga Zoltán, Z. 2012. Napló és memoár között. Literatura. 1 (38): 56–61.
Megjelent
13. 03. 2020.
Folyóirat szám
Rovat
NYELVÉSZET