AZ ADDITÍV SZEMLÉLET ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ ÚJABB ANYANYELVI TANKÖNYVEKBEN

  • Ildikó N. CSÁSZI
Kulcsszavak: stigmatizálás, vernakuláris/sztenderd nyelvváltozat, felcserélő/hozzá-adó szemlélet, új tankönyvek

Absztrakt

A nyelvjárások megbélyegzése a nyelvjárások visszaszorulásának egyik legfontosabb tényezője. Kisebbségi körülmények között a nemzetiségi beszélők nyelvjárásával legalább két presztízsváltozat áll szemben: az idegen államnyelv és a magyar anyanyelvi sztenderd. Így a nyelvjárási beszéd stigmatizálásával a beszélők anya-nyelvi komfortérzése, nyelvi otthonosságérzete sérül, anyanyelvhasználatuk eróziója fölgyorsul. A magyar iskolai anyanyelvi nevelést hagyományosan a felcserélő szemlélet jellemzi, vagyis a sztenderd nyelvváltozattal váltja föl a vernakuláris nyelvváltozatot. Az additív szemlélet alkalmazásával a diák eredeti nyelvváltozata nem sérül, a sztenderd változat ahhoz hozzáadódik: a gyermek nyelvi repertoárja ezáltal bővül. Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy a felcserélő és additív szemlélet hogyan tükröződik az ezredforduló utáni tankönyvekben.

Információk a szerzőről

Ildikó N. CSÁSZI

Maribori Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Maribor – Budapest, Szlovénia – Magyarország

Hivatkozások

Aczél Petra – Forró Orsolya – Hegedűs Attila – Pelczer Katalin. 2015. Magyar nyelv tankönyv 11. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit. 2005. Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 11–12. évfolyam számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit. 2015. Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 11. évfolyam számára. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit. 2015. Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 11. évfolyam számára. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit. 2011. Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 12. évfolyam számára. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit. 2011. Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 12. évfolyam számára. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó.

Balázs Géza – Forró Orsolya – Hegedűs Attila – Szoták Szilvia. 2016. Magyar nyelv tankönyv 12. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Forró Orsolya – Hegedűs Attila – Pelczer Katalin. 2015. Magyar nyelv munkafüzet 11. Buda-pest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Fráter Adrienne. 2013a. Magyar nyelv a középiskolások számára 10. Szeged: Mozaik Kiadó.

Fráter Adrienne. 2013b. Magyar nyelv a középiskolások számára 12. Szeged: Mozaik Kiadó.

Gaál Edit 1998. Nyelvről, anyanyelvről 15 éveseknek. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

Hajas Zsuzsa. 2010. Magyar nyelv 10. középiskolásoknak. Debrecen: Pedellus Kiadó.

Jobbágyné András Katalin – Dr. Széplaki György – Törzsök Édua. é. n. Tankönyv és szöveggyűjtemény a 12. évfolyam számára. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

Jobbágyné András Katalin – Széplaki György – Törzsök Édua. 1998. Magyar nyelv VIII. A magyar nyelv története, nyelvi rendszer és nyelvhasználata. Budapest: Calibra Kiadó.

Kapos József. 2014. Szakiskolai közismereti kísérleti tankönyv. 9–10. évfolyam. I. kötet. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Kapos József. 2015. Szakiskolai közismereti tankönyv. 9. évfolyam. I. kötet. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Kugler Nóra – Tolcsvai Nagy Gábor. 1998. Magyar nyelv. Tankönyv 14–15 éveseknek. Budapest: Korona Kiadó.

Szende Aladár. 1993. A magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.


Beregszászi Anikó. 2012. A lehetetlent lehetni. Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztályában. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Boda Annamária. 2011. A helyesírás tanítása nyelvjárási hátterű tanulók számára. In Anyanyelv-pedagógia 4 (3). http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=333. (2017. okt. 25.)

Danczi Annamária. 2011. Nyelvjárási háttérrel az iskolában. In Anyanyelv-pedagógia 4 (2). http://www.anyanyelvpedagogia.hu/cikkek.php?id=315. (2017. okt. 25.)
Dudics Lakatos Katalin. 2016. A nyelvjárások megítélése a kárpátaljai magyar oktatásban. (Néhány felmérés tanulsága alapján). In VI. Dialektológiai Szimpozion, szerk. Czetter Ibolya – Hajba Renáta – Tóth Péter. 317–326. Szombathely – Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács.

Felde Györgyi. 1992. Nyelvérzék és normatudat egy általános iskolai tanulók körében végzett felmérés tükrében. In Normatudat – nyelvi norma. Linguistica, Series A. Studia et dissertationes, 8., szerk. Kemény Gábor. 177–191. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete.

Guttmann Miklós. 1995. A táji jelenségek vizsgálata tíz- és tizennégy évesek beszélt nyelvében Nyugat-Dunántúlon. Budapest: A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 202. szám.

Hegedűs Attila. 2001. A nyelvjárási szókészlet és vizsgálata. In Magyar dialektológia, szerk. Kiss Jenő. 375–408. Budapest: Osiris Kiadó.

Kiss Jenő. 1996. Nyelvjárás és köznyelv: általános iskolások nyelvi tudatosságának vizsgálata nyelvjárási környezetben. Magyar Nyelv 92 (4): 403–415.

Kiss Jenő. 2003. Az alkalmazott dialektológia: a nyelvjárások és az anyanyelvi oktatás. In Magyar dialektológia, szerk. Kiss Jenő. 145–156. Budapest: Osiris Kiadó.

Kontra Miklós. 2003. Felcserélő anyanyelvi nevelés vagy hozzáadó? Papp István igaza. Magyar Nyelvjárások (41): 355–358.

Kovács Rácz Eleonóra. 2012. Kisebbségi nyelvjárási attitűd és identitástudat. In Vajdasági magyar tudóstalálkozó, szerk. Ispánovics Csapó Julianna. 35–41. Újvidék: Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács.

Lakatos Ilona, P. 1986. Az általános iskolai tanulók helyesírásáról. In Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (1984), szerk. Bachát László, Fülöp Lajos, Szathmári István. 249–256. Budapest: Országos Pedagógiai Intézet.

Lakatos Katalin. 2011. A kárpátaljai magyar iskolások köznyelvi normatudatáról. In A csitári hegyek alatt: Írások Sándor Anna tiszteletére, szerk. Kozmács István, Vančo Ildikó. 139–144. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem.

Lanstyák István. 1996. Anyanyelvi nevelés határon innen és túl. In Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat, szerk. Csernicskó István – Váradi Tamás. 11–15. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Lőrincze Lajos. 1980. Emberközpontú nyelvművelés. Budapest: Magvető Kiadó.

Molnár Zoltán Miklós. 1994. Néhány észrevétel a magyar nyelvi norma érvényesüléséről. In Kemény Gábor és Kardos Tamás szerk. A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában. Linguistica. Series A. Studia et dissertationes, 10. 47–50. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.

Nagy Lajos, Cs. – Császi Ildikó, N. 2015. Magyar nyelvjárások. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Papp István. 1935. A magyar nyelvtan nevelőereje. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.

Parapatics Andrea. 2011. Pozitívan a nyelvjárásokról – az iskolában is. Anyanyelv-pedagógia 4 (4). http://www.anyanyelvpedagogia.hu/cikkek.php?id=347. (2017. okt. 25.)

Parapatics Andrea. 2016. Tények és tapasztalatok a dialektológiai ismeretek tanításáról. In VI. Dialektológiai Szimpozion, szerk. Czetter Ibolya – Hajba Renáta – Tóth Péter. 509–517. Szombathely – Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács.

Parapatics Andrea. 2018. Nyelvjárástani munkafüzet. Feladatok a magyar nyelv területi változatosságának megismeréséhez. Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek 12. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Péntek János. 2013. Változások a változatosságban. A nyelvváltozatok és beszélőik az „átmenetek” korában. In Társadalmi változások – nyelvi változások Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében, szerk. Tóth Szergely. 25–31. A XXII. MANYE Kong-resszus előadásai Szeged, 2012. április 12–14. Szeged – Budapest: MANYE.

Sándor Anna. 2016. A nyelvjáráskutatás az anyanyelvoktatás szolgálatában. In VI. Dialektológiai Szimpozion, szerk. Czetter Ibolya – Hajba Renáta – Tóth Péter. 63−78. Szombathely
– Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács.

Streli Zita. 2009. A nyelvjárások témakörének megjelenése nyelvtankönyveinkben. In Félúton 3. A harmadik Félúton konferencia (2007) kiadványa, szerk. Kuna Ágnes – Veszelszki Ágnes. 274–286. http://linguistics.elte.hu/studies/fuk/fuk07/streli_KA_VA_T.pdf (2017. okt. 12.)

Szentgyörgyi Rudolf. 2013. Nyelvü(n)kben megalázva. Gondolatok nyelvjárásról, iskoláról, tanárképzésről. Magyar Napló 25 (5): 3–5. http://magyarnaplo.hu/wp-content/ uploads/2015/01/mn_2013_05.pdf. (2017. okt. 17.)

Végh József. 1959. Őrségi és hetési nyelvatlasz. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Vukov Raffai Éva. 2012. Az örökíró, a hémijszka és ami körülöttük van. Szabadka: Grafoprodukt.

Írásbeli magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga központi javítókulcsa: https://dari.oktatas. hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2017/k_magyir_17maj_ut.pdf; (2018. jan. 26.)
Megjelent
13. 03. 2020.
Folyóirat szám
Rovat
NYELVÉSZET